Algemene Voorwaarden

Bij bestellingen via Buurtschap Tiggelaar gelden de volgende Algemene Voorwaarden:

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Buurtschap Tiggelaar en op alle met Buurtschap Tiggelaar aangegane overeenkomsten.
 2. Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Buurtschap Tiggelaar is ingestemd.
 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en waarbij de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven.
 4. Het doen van een bestelling houdt in dat de klant deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
 5. Onder “klant” wordt verstaan; iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Buurtschap Tiggelaar in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 6. Buurtschap Tiggelaar behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.
 7. Buurtschap Tiggelaar is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens van toepassing.

Producten & overeenkomsten

 1. Alle materialen die worden verwerkt in het product of worden gebruikt bij het realiseren van het product zijn zorgvuldig uitgekozen.
 2. Buurtschap Tiggelaar raadt u aan om deze producten nooit aan een kind te geven zonder toezicht. Buurtschap Tiggelaar is niet aansprakelijk voor ongevallen. Dit is eigen verantwoording van de klant. Buurtschap Tiggelaar is ook niet aansprakelijk voor schade, in de breedste zin van het woord, aan het product.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
 4. De klant en Buurtschap Tiggelaar komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Buurtschap Tiggelaar gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als bewijs.
 5. Informatie, afbeeldingen, mededelingen (mondeling), telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weer gegeven of gedaan. Buurtschap Tiggelaar garandeert echter niet dat alle producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn.
 6. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 7. Bestellingen worden pas gemaakt na betaling van de factuur tenzij anders vermeld.
 8. Het specifieke geval van het Buurtschap Tiggelaar jubileumboek kunnen geen rechten verleend worden aan een voorbestelling. Wanneer het product al betaald is, maar het boek (om welke reden dan ook) niet gepubliceerd wordt, wordt het betaalde bedrag terug gestort.

Prijs & betaling

 1. Alle door Buurtschap Tiggelaar vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Bij het afrekenen van uw producten, kunt u de verzendkosten berekenen. De hoogte van de verzendkosten zijn afhankelijk van de productafname.
 3. Buurtschap Tiggelaar behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
 4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
 5. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald; Betaling vooraf op bankrekening; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over via IDEAL of Bancontact.
 6. Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Levering

 1. Buurtschap Tiggelaar heeft slechts een beperkte voorraad producten, wanneer een product op voorraad is, heeft deze een verwerkingstijd zoals bij het product vermeld staat, tenzij anders vermeld.
 2. In het geval van het jubileumboek van Buurtschap Tiggelaar wordt uitgegaan van 5-7 werkdagen verzending. Wanneer dit verandert wordt u via e-mail op de hoogte gebracht.
 3. Mocht u uw product nodig hebben op een sneller termijn dan bovengenoemd, kan er worden overlegd voor een snellere verwerkings- en levertijd. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
 4. De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel al betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
 5. Indien een product niet meer aanwezig is dat door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer een soortgelijk product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail worden gemeld.
 6. Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen dat op grond van enige overeenkomst aan Buurtschap Tiggelaar verschuldigd is, heeft voldaan.
 2. Het risico van de producten gaat over op het moment dat de producten door Buurtschap Tiggelaar aan de vervoerder is overgeleverd. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening.

Ruilen & herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de Buurtschap Tiggelaar webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@buurtschap-tiggelaar.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Let op!

Op maat gemaakte producten die u via deze webwinkel koopt, worden volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. Dit geldt op alle producten die gepersonaliseerd worden. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Buurtschap Tiggelaar daarvan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering te laten weten. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Buurtschap Tiggelaar de keuze het desbetreffende product tegen retournering te vervangen door een nieuwe product dan wel aan te passen of de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden. Bij een retour zit het verzendbedrag er niet inbegrepen.

Garantie & aansprakelijkheid

 1. Buurtschap Tiggelaar geeft 14 dagen garantie op de aangekochte op artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid en verwaarlozing van het product.
 2. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Buurtschap Tiggelaar.
 3. Buurtschap Tiggelaar is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Buurtschap Tiggelaar. Buurtschap Tiggelaar is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade of schade veroorzaakt door gebruik van de producten op andere manieren dan de gebruiksfunctie van het product.
 4. Indien Buurtschap Tiggelaar om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product.

Klachten

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar secretariaat@buurtschap-tiggelaar.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Overmacht

In geval van overmacht is Buurtschap Tiggelaar niet gehouden haar verplichtingen naar de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan; elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer; brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt er onder overmacht verstaan; storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Intellectueel eigendom

 1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van de weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Buurtschap Tiggelaar.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merkrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten.
 3. Het is de klant verboden wijzigingen en/ of verveelvoudigingen aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buurtschap Tiggelaar.
 4. Buurtschap Tiggelaar behoudt zich, tenzij anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op de door Buurtschap Tiggelaar verstrekte teksten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en alle overige in het kader van de opdracht aan opdrachtgever ter kennis gekomen plannen en ideeën.
 5. Buurtschap Tiggelaar behoudt zich het recht om onderdelen van ontwikkelde content in latere projecten te gebruiken.
 6. Buurtschap Tiggelaar behoudt zich het recht om de gerealiseerde producten te delen op de Social Media accounts van het bedrijf tenzij anders afgesproken.

Persoonsgegevens

De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Buurtschap Tiggelaar vertrouwelijk behandeld en gebruikt voor de volgende doeleinden;

– Het verwerken van de bestelling

– De betaling van de producten

– De bezorging op het gewenste afleveradres

Buurtschap Tiggelaar neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel en wetgeving in acht.

Buurtschap Tiggelaar verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Toepasselijk recht & bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Diversen

 1. Buurtschap Tiggelaar is gevestigd te Zundert.
 2. Wanneer door Buurtschap Tiggelaar gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Buurtschap Tiggelaar deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.